Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin organizacyjny ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego Centrum W Pełni prowadzonego przez Katarzynę Mozgawę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, ul. Ks. Bogusława X 1/6, 70-440 Szczecin,

NIP: 2530209803,

REGON: 524719033,

nr księgi rejestrowej z RPWDL: 52471903300013,

wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (dalej jako: „Podmiot Leczniczy”).

2. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą: Centrum W Pełni (dalej jako: „Zakład Leczniczy”).

3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:

a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

▪ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2190 ze zm. – dalej jako „u.d.l.”);

▪ ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2009 r. poz. 417 ze zm. – dalej jako „u.p.p”).

a) wpisu do właściwego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

b) niniejszego Regulaminu.

§2 Rodzaj działalności leczniczej. Cele i zadanie podmiotu leczniczego

1. Celem Centrum W Pełni jest udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii osób dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii osób starszych oraz ambulatoryjnych świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych. Świadczenia udzielane są w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2. Do zadań Centrum W Pełni w szczególności należą:

- realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dorosłych,

- realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,

- realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii, psychoterapii dorosłych,

- realizowanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii, psychoterapii dzieci i młodzieży,

- prowadzenie spraw administracyjnych, ekonomicznych i obsługi technicznej podmiotu leczniczego.

§3 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Leczniczym zlokalizowanym pod adresem: ul. Ks. Bogusława X 1/6, 70-440 Szczecin.

2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych określa Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. W szczególnych przypadkach miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest miejsce pobytu pacjenta.

4. Świadczenia zdrowotne są udzielane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w godzinach od 9.00 do 14.00 w soboty – w zależności od istniejącego zapotrzebowania.

§4 Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

1. W skład jednostki organizacyjnej Centrum W Pełni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia Zdrowia Psychicznego – 1700

- Poradnia Psychologiczna – 1790 oraz

- Rejestracja

2. Centrum W Pełni prowadzi swoją działalność w następującym zespole osobowym:

a) W ramach poradni zdrowia psychicznego: Lekarze specjaliści psychiatrzy i lekarze w trakcie specjalizacji z psychiatrii; Do zadań lekarza należy:

- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;

- edukacja pacjentów;

- monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;

- wystawianie opinii i zaświadczeń, wystawianie recept, kierowanie pacjentów na dodatkowe konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania;

- prowadzenie dokumentacji medycznej;

- nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowania stosowania się pacjenta do zaleceń.

b) W ramach poradni psychologicznej: Psycholodzy, psychoterapeuci;

Do zadań psychologa i/lub psychoterapeuty należy:

- udzielanie pomocy psychologicznej,

- prowadzenie terapii,

- psychoedukacja pacjentów,

- prowadzenie dokumentacji medycznej,

- współpraca z innymi pracownikami w celu prowadzenia procesu leczniczego pacjentów.

c) Pracownicy rejestracji;

Do obowiązków pracowników rejestracji należy :

- Udzielanie informacji na temat świadczonych usług terapeutycznych, psychologicznych i medycznych (ich wymogów formalnych i kosztów);

- Prowadzenie prawidłowych kalendarzy rejestracji, w razie konieczności informowanie pacjentów o zmianach w terminarzach lekarzy;

- Prowadzenie, zakładanie i uzupełniania kart pacjentów w wersji elektronicznej oraz ich aktualizacja;

- Rejestrowanie pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub osoby inne;

- Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji rozliczeń z związanych z opłatami za udzielone świadczenia;

- Wykonywanie kopii dokumentacji medycznej - Prowadzenie sekretariatu Poradni;

- Obieg korespondencji związanej z funkcjonowaniem Zakładu Leczniczego.

§5 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach

i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

1. Rejestracja pacjentów na poszczególne wizyty w Podmiocie Leczniczym odbywa się:

- stacjonarnie – w godzinach funkcjonowania Zakładu Leczniczego;

- telefonicznie – w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku;

- online przez stronę internetową https://centrumwpelni.pl/rezerwacje/ – całodobowo.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w dniach i godzinach otwarcia Zakładu Leczniczego.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone certyfikatami oraz dyplomami spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

4. Procedura udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się od zarejestrowania pacjenta na wizytę do lekarza lub innego specjalisty (telefonicznie lub online). Po zarejestrowaniu się pacjent zgłasza się na wizytę w umówionym dniu i o określonej godzinie.

5. Każdorazowo przy pierwszej wizycie w Przychodni pacjent zobowiązany jest złożyć – przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:

a) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

b) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

6. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich wyjaśnień dotyczących zaproponowanego leczenia.

7. Każdemu pacjentowi przysługuje złożenie zażalenia lub skargi na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego. Zażalenie/skarga składana jest w recepcji poradni i przekazywana do kierownika poradni. Skarga może być złożona ustnie ( w godzinach pracy kierownika) lub pisemnie. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

8. Korzystając ze świadczeń Centrum W Pełni pacjent akceptuje aktualną politykę RODO. Dla dobra pacjenta i prawidłowego przebiegu leczenia zastrzega się możliwość wymiany informacji między lekarzem a terapeutą poprzez notatki elektroniczne w karcie pacjenta i/lub rozmowę specjalistów zaangażowanych w proces leczniczy.

9. Pacjent ma prawo odwołać każdą wizytę na 48h przed jej odbyciem, nie ponosząc żadnych kosztów. Wizyty odwołane później niż 48 h przed planowaną datą wizyty wymagają pokrycia 50 % jej wartości, a wizyty odwołane później niż 24h przed planowaną datą wymagają pokrycia 100% jej wartości, wg obowiązującego cennika.

10. Warunkiem odbycia wizyty online jest jej wcześniejsze opłacenie i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: kontakt@centrumwpelni.pl lub smsem pod numer telefonu: 794 694 850, nie później niż na 24 h od momentu rezerwacji. Brak wpłaty jest równoznaczny z anulowaniem wizyty.

11. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie zgodnie z cennikiem świadczenia usług wskazanym na https://centrumwpelni.pl/#cennik

§6 Warunki współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Podmiotu leczniczego

1. Współdziałanie między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Kierownik Podmiotu leczniczego może powierzyć wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez Podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

§7 Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.

2. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.

3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§8 Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz pobierania opłat za jej udostępnienie

1. Dokumentacja medyczna w Centrum W Pełni prowadzona jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

2. Dokumentacja medyczna pacjentów poradni udostępniana jest na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa w tym Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2017 poz. 1318. 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana uprawnionym osobom oraz organom: a

) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;

b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;

d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

e) na informatycznym nośniku danych.

4. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej jest ustalona w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Za wydanie dokumentacji medycznej nie może być pobierana opłata w przypadku, gdy pacjent zwraca się o nią po raz pierwszy.

6. Stawki za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej wynoszą:

a) 0,35 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),

b) 10,04 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona),

c) 2,00 zł – za informatyczny nośnik danych.

§9 Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych

1. Poradnia udziela świadczeń odpłatnie.

2. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.

3. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju konsultacji oraz czasu jej trwania. Aktualny cennik zamieszony jest na stronie internetowej https://centrumwpelni.pl/cennik/

4. W przypadku świadczeń odpłatnych pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem.

5. Zapłatę za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne można dokonać poprzez płatność online: szybki przelew, Blik, przelew tradycyjny na numer konta 50 1050 1559 1000 0090 8214 9122 lub przelew Blik na telefon na numer 794 694 850.

6. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego wystawiany jest rachunek (druk PK lub Faktura).

7. Poradnia ma prawo zmieniać ceny usług w zależności od sytuacji gospodarczo-ekonomicznej. O aktualizacji cennika pacjent będzie informowany w recepcji, za pośrednictwem strony internetowej i/lub smsa informacyjnego.

§10 Sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi

Zakładu Leczniczego

1. Podmiotem leczniczym zarządza i kieruje Kierownik Podmiotu leczniczego – Katarzyna Mozgawa.

2. Kierownik Podmiotu leczniczego wykonuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na Podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje Podmiot leczniczy na zewnątrz.

3. Kierownik Podmiotu leczniczego podejmuje i wykonuje czynności wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w stosunku do osób zatrudnionych lub współpracujących z Podmiotem leczniczym.

4. Kierownik podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Podmiotu Leczniczego, w szczególności dotyczące:

a) zarządzania personelem Podmiotu Leczniczego, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób;

b) zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych;

c) kierowania pracą podległej części (lub całości) Zakładu leczniczego;

d) rozdziału zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców;

e) nadzoru służbowego nad wykonywaniem przez podległych pracowników poszczególnych zadań;

f) udzielania wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych podległym pracownikom;

g) nadzoru nad warunkami pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

h) przestrzegania oraz nadzorowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;

i) dokonywania systematycznej oceny pracowników;

j) występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy.

§11 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie względem wszystkich osób zatrudniony w Podmiocie Leczniczym, niezależnie od formy zatrudnienia, jak również wszystkie osoby współpracuje z Podmiotem Leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotów Leczniczego.

2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Regulamin dostępny jest w Zakładzie Leczniczym.

4. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.

5. Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.

6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 13.05.2024