Interwencja kryzysowa pomoc psychologiczna

Po doświadczeniu traumatycznego wydarzenia niezbędna jest pierwsza pomoc psychologiczna, a w razie potrzeby interwencja kryzysowa. Zadaniem interwencji kryzysowej jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne osoby, która znalazła się w sytuacji krytycznej.

Interwencja kryzysowa

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to strategia udzielania pomocy psychologicznej, która jest stosowana w momencie poważnej dezorganizacji zdrowia psychicznego, będącej następstwem wszelkiego rodzaju kryzysów, z którymi osoba nie może sobie skutecznie sama poradzić.

W terapii kryzysowej wykorzystuje się różne podejścia i strategie:

  • Interwencja stabilizacyjna – obejmuje ona zarządzanie kryzysem, poprawę stanu jakości życia i wspieranie pacjenta w sytuacji stresu. Interwencja ta, zazwyczaj polega na dostarczaniu informacji o sposobach radzenia sobie z daną sytuacją, wspieraniu pacjenta. Zadaniem tej interwencji jest pomoc pacjentom w osiągnięciu stanu stabilności pomimo zaistniałej sytuacji.
  • Interwencja behawioralna – to podejście, które skupia się na modyfikowaniu, poprawie określonych reakcji pacjenta, które są uważane za nieprawidłowe lub niezdolne do wytrzymania sytuacji kryzysowej. Głównym założeniem interwencji behawioralnej jest to, że poprzez poznanie nowych, adekwatnych wzorców zachowań, pacjent może sprawniej uporać się z kryzysem i jego skutkami.
  • Poradnictwo psychologiczne – to strategia interwencji stosowana w trakcie trudnych sytuacji życiowych. Poradnictwo może mieć postać indywidualną, grupową lub rodziną. Zasadniczo może obejmować diagnozowanie, edukowanie, wsparcie, przygotowanie i wdrażanie strategii. Poradnictwo może być również wspierane przez techniki terapeutyczne, takie jak relaksacja, koncentracja uwagi i inne techniki stosowane w terapii.

Jakie zadanie ma interwencja kryzysowa?

Celem interwencji jest pomoc osobie w odzyskaniu poziomu funkcjonowania psychicznego sprzed kryzysu, przywrócenie równowagi emocjonalnej oraz poprawa w zakresie zrozumienia tego, co się wydarzyło.

Podstawowe zadania interwencji kryzysowej:

  • Pierwsza pomoc psychologiczna –  czyli interwencja w pierwszej instancji, to taka, która jest udzielana jak najszybciej po zaistniałej sytuacji. Ten rodzaj interwencji kryzysowej może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin. Celem tej interwencji jest możliwe największe minimalizowanie negatywnych skutków ubocznych zaistniałej sytuacji. Ten, kto udziela pierwszej pomocy psychologicznej, dostarcza osobie w kryzysie niezbędnych narzędzi, aby mogła lepiej stawić czoła swojej sytuacji.
  • Postawienie na nogi po traumatycznych wydarzeniach  – interwencja kryzysowa, która polega na zapewnieniu osobom, które tego wymagają, procesu psychoterapeutycznego mającego na celu pomoc w przepracowaniu traumatycznych wydarzeń.
  • Element psychoterapii – Interwencja kryzysowa stanowi także ważny element terapii, gdyż pomaga szybko rozwiązać określony problem lub inne trudne sytuacje, w których osoba może się znajdować. W tym kontekście, jeśli psychoterapeuta zauważy konieczność takiej interwencji, wykorzysta właściwe techniki i strategie interwencji kryzysowej, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w krótkim czasie i wrócić do właściwej terapii.

Interwencja kryzysowa w Szczecinie  – „Centrum w Pełni”

Jeżeli doświadczasz jakiegoś kryzysu psychicznego, koniecznie zgłoś się po pomoc, im szybciej poradzisz sobie z kryzysem, tym szybciej uda się załagodzić jego długotrwałe skutki.

W naszym „Centrum w Pełni” Udzielamy pełnego wsparcia psychologicznego, które skutecznie pomoże w poradzeniu sobie z kryzysem psychicznym. Aby zgłosić się po pomoc, trzeba skontaktować z nami telefonicznie lub mailowo. W trakcie rozmowy możesz zostać poproszony/a o krótkie opisanie problemu, tak abyśmy mogli dobrać specjalistę, który będzie najbardziej odpowiednim wsparciem  w Twojej sytuacji.